ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน จากกองทุนวิจัยสถาบันเสริมศึกษาและ ทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

 เรื่อง     ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน จากกองทุนวิจัยสถาบันเสริมศึกษาและ  ทรัพยากรมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน จากกองทุนวิจัยสถาบันเสริมศึกษาและ        ทรัพยากรมนุษย์  ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจเข้ายื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยได้จากเว็บไซต์ www.icehr.tu.ac.th และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชินกฤต  คงเจริญพร 

โทร. 02 613 3305

อีเมล์ : chinakitk@hotmail.com

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ